کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-مدیریت تغییر

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات آموخته - مترجم: علی بای-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-مدیریت تغییر
جستجوی کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-مدیریت تغییر در گودریدز

معرفی کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-مدیریت تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-مدیریت تغییر


 کتاب ارنست همینگوی (آخرین مصاحبه و دیگر گفت و گو ها)
 کتاب ملاقات در سامرا
 کتاب فصل های زندگی
 کتاب به خونسردی
 کتاب چه چیزی را می توانید تغییر دهید و چه چیزی را نمی توانید...
 کتاب مرد زنجبیلی