کتاب گفتگو با خدا (جلد دوم)

اثر نیل دونالد والش از انتشارات دایره - مترجم: توران دخت تمدن-ادبیات آمریکا