کتاب گاو بنفش

اثر ست گودین از انتشارات کتیبه پارسی - مترجم: افسانه درویشی-ادبیات آمریکا

Cows, after youve seen one, or two, or ten, are boring. A Purple Cow, though...now that would be something. Purple Cow describes something phenomenal, something counterintuitive and exciting and flat out unbelievable. Every day, consumers come face to face with a lot of boring stuff-a lot of brown cows - but you can bet they wont forget a Purple Cow. And its not a marketing function that you can slap on to your product or service. Purple Cow is inherent. Its built right in, or its not there. Period. In Purple Cow, Seth Godin urges you to put a Purple Cow into everything you build, and everything you do, to create something truly noticeable. Its a manifesto for marketers who want to help create products that are worth marketing in the first place.


خرید کتاب گاو بنفش
جستجوی کتاب گاو بنفش در گودریدز

معرفی کتاب گاو بنفش از نگاه کاربران
با خوندن 30 صفحه از کتاب میفهمی که قضیه چیه و بقیه کتاب تکرار مکررات و مثالها ی متنوعه
به این نتیجه رسیدم که ست گادین مرد نوشته های کوتاه و کتابهای خیلی کوچکه و اگر بخواهد کتابی را عمیق تر وطولانی تر بنویسد حوصله سر بر است
در حد 2 ستاره خوب بود
-----------------
نظر یکی از خوانندگان که واقعا نظرم من هم بود

Now I know that making my business a purple cow is important. Its critical. My future and the future of the world depends on it. Nothing matters more. I get it.

Unfortunately, I have no idea how.

And that in a nutshell, is this books problem. It keeps telling you @be excellent and be memorable@ in so many different ways. I could have figured that out myself. Without a step-by-step plan customized to my particular situation that tells me *how* I can be excellent and unique, merely telling me to be a purple cow is pointless ....

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گاو بنفش


 کتاب زندگی خود را طراحی کنید
 کتاب شخصیت های رنگی در بازاریابی چندسطحی
 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب ردیف درختان افرا
 کتاب تخیل فعال
 کتاب باران سختی خواهد بارید