کتاب ژوزف استالین

اثر برندا هاوگن از انتشارات ققنوس - مترجم: رضا علیزاده-ادبیات آمریکا