کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم

اثر آندره د گیلوم از انتشارات مروارید - مترجم: حسین یعقوبی-ادبیات آمریکا

Everyone wants to rule the world, but only a precious few have the skills to create an ironclad plan of attack. Simple, direct, and delightfully unprincipled, this guide contains tales of global power mongering from every age and endeavors to show dilettante dictators and tyrants-to-be just how its done. Tips are provided on creating a personal flag, what type of puppet government to establish, how to squelch free speech, and, most important, how to handle enemies.


خرید کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
جستجوی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم


 کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد
 کتاب مدیریت خود
 کتاب خشونت و نظم های اجتماعی
 کتاب عشق چیست؟
 کتاب ما تمامش می کنیم
 کتاب آسوده از جنگ