کتاب چرا می خواهیم شما ثروتمند باشید؟

اثر دونالد ترامپ از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: رامین بختیاری-ادبیات آمریکا