کتاب هنر گوش دادن

اثر اریک فروم از انتشارات آشیان - مترجم: پروین قائمی-ادبیات آمریکا

Though generally thought of as a brilliant social commentator, Fromm was first a great psychoanalyst. These posthumous writings combine two aspects of Fromms thinking, building on Freudian theory and also modifying it with a unique humanist view. For Fromm, the essence of psychological health involves communication between the irrational and rational parts of the personality. The art of therapy is the art of listening.


خرید کتاب هنر گوش دادن
جستجوی کتاب هنر گوش دادن در گودریدز

معرفی کتاب هنر گوش دادن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر گوش دادن


 کتاب هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند
 کتاب تاریخ آمریکا
 کتاب لذات فلسفه
 کتاب یک بار فریبم بدهی
 کتاب مرد بزرگ
 کتاب هومر و لنگلی