کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ

اثر الیزابت کوبلر راس از انتشارات نشانه - مترجم: مژگان جهانگیر-ادبیات آمریکا

كتاب «همدلي با بيماران رو به مرگ» اليزابت كوبلر راس، آداب اقتدارگرايانه و تعصب‌آميز را به چالش مي‌كشد. در دوره‌اي كه اهل حرفه پزشكي از بيماري‌هاي پيشرفته در لفافه و با اگر و مگر حرف مي‌زدند، دكتر راس نه تنها با بيماران درباره بيماري آن‌ها صحبت مي‌كرد، بلكه به طور اصولي و به دقت حرف‌هاي آن‌ها را گوش مي‌داد


خرید کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ
جستجوی کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ در گودریدز

معرفی کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ از نگاه کاربران
I HIGHLY RECOMMEND ON DEATH AND DYING!!

I read On Death and Dying way back in 1986 when my father was dying with Lung Cancer. I just recently re read it becasue of a shocking accidental death in my family. This book helped me today as much as it did 28yrs ago. If you are going through the grief process or if you are supporting someone who is dying, This book is a must have an will greatly help you!! It written with the average person in mind. The narrative comes across for even young teens. I highly recommend On Death and Dying.

مشاهده لینک اصلی
Just 20 pages to the book, and I already give this masterpiece 5 stars... A must-read book for everybody.

مشاهده لینک اصلی
So far I have attempted to write and post a review of On Death and Dying not once but two times. Both attempts were wiped out into the Goodreads ether immediately. Apparently this topic has bad mojo. But, three is a charm and I am stubborn. Here goes attempt number 3.

This year I have confronted the dismal reality that I am about to encounter profound loss in my life. I now have both parents with aggressive and challenging cancer diagnoses and it has been a brutal year filled with intense hospitalizations, constant rounds of chemo and radiation therapy and countless doctor appointments. In my role as a support person and caregiver I have become exhausted emotionally and physically and overwhelmed with the seriousness of my task: namely to help my parents as much as possible and to hold myself together in order to lessen their burdens rather than to merely add more stress. Typical for my culture, I have spent almost no time contemplating end of life issues up until the point where this was forced upon us by unhappy circumstance. So I have decided to read up on death and dying.

And it felt like the best place to start was with this classic work from Kubler-Ross. Although Dr. Ross was conducting the interviews and gathering the research for this book during the year I was born (almost 50 years ago) -- it remains a cornerstone in the canon of material about our culture and death. Certainly our contemporary hospice movement, 24 hour visitation policies, home health care options and the more people centered approach to treatment have their roots in the work Kubler-Ross did with terminally ill patients in the 1960s and 70s.

Reading the interviews in this book was a very sad experience because most of the patients seemed to be lonely and isolated from their families due to rigid hospital rules and clinical attendants who did not seem to take their patients emotional needs into consideration. The doctors were often portrayed as cold medical figureheads who developed no rapport with patients or family members. Many of the nurses were described as annoyed by their patients and patients often came to the conclusion that the nursing staff avoided their rooms as much as possible.

During this time, death and dying had been removed from the home setting and into the hospital setting. It was an antiseptic approach based on curing and the terminally ill were almost seen as failures or disappointments because the latest and greatest medical advancements could not save them.

Many of the individuals Kubler- Ross interviewed seemed rather desperate for somebody to take their needs into consideration...or at least to ask them what their needs were; what they were feeling; what they wished for the hospital staff and their families to know about what they were experiencing.

Through her research, Kubler-Ross identified the 5 stages of grief/death which most of us are aware of today: 1. denial/isolation 2. anger 3. bargaining 4. depression 5. acceptance

Lately I have become aware of some newer research which calls these 5 stages into question. And I do plan to read these other titles. However, my own experiences this past year allow me to believe that there is some validity to these stages.

I certainly began with denial and isolation. Denial was expressed in my latching on to the notion that the best doctors could cure the cancers. As long as we ran all over Cleveland talking to specialists, this could be beaten despite the odds. Isolation quickly followed as our lives became consumed with medical treatments, surgeries, recovery periods and many extra care giving duties on top of the normal responsibilities of life. I had neither the time nor inclination to socialize with others and grew more and more withdrawn as the situation continued to swallow up every minute of our lives. {and I am addressing these stages as a care giver and loved one; I believe they also apply to those who are close to someone nearing death}

Anger certainly played a role. Fortunately, this stage has been relatively brief in my case. Almost every family I know has been attacked by cancer so it is hard to feel singled out. Yet my emotions are usually rubbed raw and I am quicker on the emotional trigger. Many things that people say during this stage in life tend to irritate me or bring out some hostility in my response. Constant stress, sadness and fatigue does little for ones charm.

Bargaining? This happens every time a difficult new procedure, treatment, or protocol is attempted. Certainly, I tell myself, if we all ban together, show good attitude and persevere through this next terrible thing...we will be rewarded with a remission. And if we are? I will never complain again.
I have just come off an entire year of bargaining and am only now coming to the gradual acceptance that we have no takers in this cosmic bargain.

Thus depression...where I seem to be stuck now. I can, perhaps, glimpse
acceptance coming somewhere further down the road. But I am not there yet.

So, despite what I may read in other books and articles on death and loss, I am fairly certain that my impulse will be to mark our progress through this ordeal by the 5 stages. It is a process and you cannot speed it up or slow it down at will. These stages appear to take their own time.

I believe that On Death and Dying is the right place to begin for anyone who is coming to terms with death and loss -- despite their stage in life or their stage in the process. Use it as a baseline on which so much of our current approach to end of life issues is built.


مشاهده لینک اصلی
Книга “О смерти и умирании” (On Death and Dying) о процессе умирания, о том, как человек постепенно отрешается от жизни.

Вот как автор Элизабет Кюблер-Росс определяет основной смысл книги:
Эта книга послужит одной-единственной цели - обострить чуткость членов семьи к смертельно больному, а больничного персонала - к неявным, невысказанным желаниям умирающих

Я читал книгу как практический конспект, который может понадобиться практически каждому человеку.

Книга “О смерти и умирании” не из легких, но написана простым языком (без медицинских терминов).

В книге много описаний болезней и диалогов. После трети книги я начал пропускать основную часть диалогов.

Элизабет Кюблер-Росс задает читателю много вопросов - непростых вопросов:
Что, наконец, представляет собой сама медицина - гуманное почетное занятие или современную, но обезличенную науку, которая ставит перед собой задачу продления жизни, а не избавления человека от мучений?
Иногда автор рассматривает банальные ситуации под неожиданным ракурсом:
[Врачи] просто не понимают, что такое боль. Если человек никогда ее не испытывал...
Еще о современной медицине:
Что, наконец, представляет собой сама медицина - гуманное почетное занятие или современную, но обезличенную науку, которая ставит перед собой задачу продления жизни, а не избавления человека от мучений?
О смерти:
Сегодня процесс смерти стал намного ужаснее, он связан с одиночеством, механичностью и бесчеловечностью. Временами мы даже не можем точно определить, когда именно наступил момент смерти.
Книга была написана в 1969 году . Автор поразительно точно ( !!! ) предсказала направление:
Каким станет будущее? По всей видимости, в обществе возрастет количество людей, чья жизнь будет поддерживаться искусственными заменителями важнейших органов и компьютерами, время от времени проверяющими, не нужно ли заменить электронными устройствами другие физиологические функции. Увеличится число центров, где будут накапливаться необходимые технические данные; когда больной испустит последний вздох, мигающая лампочка покажет, что оборудование следует отключить.
А вот ее описание современной крионики :

Получат распространение и другие центры, где умерших будут быстро замораживать и размещать в специальных сооружениях в ожидании того дня, когда наука и технологии станут достаточно развитыми, чтобы разморозить тела и вернуть их к жизни в обществе. Что касается общества, то оно к тому времени может оказаться настолько перенаселенным, что только особые комиссии будут решать, сколько людей можно разморозить. В наши дни подобные комиссии определяют, кто из больных получит дефицитный орган для пересадки, а кто будет обречен на смерть.
В книге описана модель изменений. Почитать подробнее о классической модели Kubler-Ross можно здесь. Почитать книгу “О смерти и умирании” онлайн можно здесь.

مشاهده لینک اصلی
I read this book, and wished, oh I wished, that I had read it when my mother was dying. I can see all the points that I would change so clearly, the advice I would have taken. And I feel bitter that no one was there to tell me how to take care of her when I was alone in that house with her for weeks. I can think of all the meaningful discussions we might have had, and the comfort I could have given her. Its frustrating and heartbreaking more than words.

I honestly believe that all medical staff should read this book as well. When my mom was dying, we met all sorts of doctors: the doctors that gave no hope and the doctors that were positive. We met all sorts of nurses, and I agree, the kindness that we were shown meant everything. Everything.

I also felt, while walking home last night, that after reading this book I was less afraid of my own eventual death. That it is completely natural. And this is a big step for me, because after seeing my mother die, I have been plagued with anxiety and panic attacks. I feel very peaceful now in comparison to what I have felt.

I am thankful that this book helped spur the creation of hospice care. I cant imagine what my mothers death would have been like without it.

I do think that this book is a little outdated in terms of certain terminology and gender roles, but the basis of it is good. It makes sense, and its important. This book was very, very important.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب همدلی با بیماران رو به مرگ


 کتاب زبان گل ها
 کتاب وضع بشر
 کتاب طوفان شمشیرها
 کتاب درمان شوپنهاور
 کتاب پسری که از دخترها فراری بود
 کتاب ایده عالی مستدام