کتاب نظریه ادبی

اثر جاناتان کالر از انتشارات شباهنگ - مترجم: فرزانه طاهری-ادبیات آمریکا

گزارشی‌روشن و تا حد مقدور جامع از موضوع‌ها و عنوان‌های مطرح در نظریۀ ادبی امروز، روی سخن با مخاطبانی است‌که نظریۀ ادبی را به‌شکل تخصصی نخوانده‌اند امّا کنجکاوند که دانش بیشتری دربارۀ آن داشته باشند. نویسنده نظریه را به چند رویکرد یا مکتب رقیب تقسیم نمی‌کند بلکه مهمترین مقوله‌های مورد توجه را مطرح و بررسی کرده، دیدگاه‌های گوناگون دربارۀ هریک را معرفی می‌کند. او از نقش نظریه در اندیشه دربارۀ ادبیات، هویّت انسانی و قدرت زبان سخن می‌گوید و خواننده‌را به‌آسانی با اندیشه‌هایی که مطالعه‌ی فرهنگ و جامعه را در دو دهه‌ی گذشته متحوّل کرده‌اند آشنا می‌سازد.


خرید کتاب نظریه ادبی
جستجوی کتاب نظریه ادبی در گودریدز

معرفی کتاب نظریه ادبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه ادبی


 کتاب هرگز بال پرواز نخواستیم
 کتاب مرا نگاه کن
 کتاب حقیقت یخی
 کتاب کودک و حد و مرزهایش
 کتاب گزینه های سخت
 کتاب سه شنبه ها با موری