کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات شمشاد - مترجم: علی همتیان-ادبیات آمریکا

...اما درد باعث نوشتن نمی‌شود، بلکه نویسنده مسبب آن است...


خرید کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند
جستجوی کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند در گودریدز

معرفی کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند


 کتاب تابستان قوها
 کتاب آخرین بچه های زمین
 کتاب مرد ناشناس
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید
 کتاب انسان در جستجوی خویشتن
 کتاب آخرین مستعمره