کتاب مهارت های گفت و گو

اثر دون گابور از انتشارات پیک بهار - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا

Traditional Chinese edition of How to Start a Conversation and Make Friends. When it comes to making a good impression on anyone, especially strangers, its all about communication. Don Gabor helps you say goodbye to the "shy" you, to avoid mistakes and pitfalls over cell phone or online. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.


خرید کتاب مهارت های گفت و گو
جستجوی کتاب مهارت های گفت و گو در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های گفت و گو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های گفت و گو


 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
 کتاب خوب ماندن
 کتاب تورتیافلت
 کتاب پا برهنه در پارک
 کتاب گذر از رنجش بین ما
 کتاب جنگاوران اخترناو