کتاب محاکمه اسپینوزا

اثر دیوید آیوز از انتشارات پایان - مترجم: علی فردوسی-ادبیات آمریکا