کتاب ماه پنهان است

اثر جان اشتاین بک از انتشارات ماهی - مترجم: شهرزاد بیات موحد-ادبیات آمریکا

In this masterful tale set in Norway during World War II, Steinbeck explores the effects of invasion on both the conquered and the conquerors. As he delves into the emotions of the German commander and the Norwegian traitor, and depicts the spirited patriotism of the Norwegian underground, Steinbeck uncovers profound, often unsettling truths about war—and about human nature.


خرید کتاب ماه پنهان است
جستجوی کتاب ماه پنهان است در گودریدز

معرفی کتاب ماه پنهان است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماه پنهان است


 کتاب غبرستان حیوانات خانگی
 کتاب پزشک قانونی
 کتاب زن تسخیر شده
 کتاب مادربزرگت رو از این جا ببر!
 کتاب خانه داری
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی