کتاب قهرمانان تاریخ

اثر ویل دورانت از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: زرین فنائیان-ادبیات آمریکا