کتاب قطار سریع السیر توکیو-مونتانا

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات روزنه - مترجم: سعید توانایی-ادبیات آمریکا