کتاب فقط استدلال

اثر مایکل بروس از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: میثم محمدامینی-ادبیات آمریکا