کتاب طاعون در تمدن و تاریخ

اثر ویلیام اچ مک نیل از انتشارات وستا - مترجم: منوچهر بیگدلی خمسه-ادبیات آمریکا