کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز

اثر کاترین آن پورتر از انتشارات جامی - مترجم: امیر رئیس اوژن-ادبیات آمریکا