کتاب زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو

اثر وین دایر از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: وجیهه آیت اللهی-ادبیات آمریکا

کتاب حاضر نتيجه بررسی و برداشت‌های وين داير از کتاب دائو دجينگ است. دائو دجينگ کتابيست سرشار از تعاليم خردمندانه که بيش از هر کتاب ديگری بعد از تورات در دنيا ترجمه شده است. بسياري از انديشمندان، اين کتاب دوران کهن چين را به عنوان کلام بنيادی و اصلی در زمينه ماهيت وجود و هستی تلقی مي‌کنند.

وين داير در مقدمه کتاب نوشته است: «يکي از ويژگی‌های مهم کتاب دائو دجينگ اين است که ذهن انسان را به تکاپو وامی‌دارد. به خصوص اينکه لائوتزو سعی می‌کند با استفاده از کنايه و تناقض، شما را مجبور کند تا با ديد ديگری به زندگی بنگريد. توصيه لائوتزو به شما اين است که اگر تصور می‌کنيد زورگويی روش مناسبی است، سعی کنيد ارزش تواضع و فروتنی را درنظر آوريد و در صورت ضرورت درگيری و دعوا روشی به‌غير از آن را به کار گيريد…»


خرید کتاب زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو
جستجوی کتاب زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو در گودریدز

معرفی کتاب زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو


 کتاب لازاروس خندید
 کتاب سرمگس و مگس خورخوره
 کتاب پا برهنه در پارک
 کتاب فقط پتی
 کتاب استخوان های دوست داشتنی
 کتاب زخم های پولادین