کتاب زاغ مقلد

اثر سوزان کالینز از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهناز کمیلی زاده -ادبیات آمریکا

کتنیس اوردین دو بار از بازی های گرسنگی جان سالم به در برده ، ولی هنوز خطر بزرگی او را تهدید می کند. انقلاب و تحول عظیمی در حال شکل گیری است و ظاهرا همه در طرح نقشه ماهرانه آن دست داشته اند - همه جز کتنیس.
و با این حال او باید در آخرین نبرد حیاتی ترین و مهم ترین نقش را ایفا کند. ککتنیس مجبور است به هر قیمتی شده ، سمبل انقلاب آنها شود.


خرید کتاب زاغ مقلد
جستجوی کتاب زاغ مقلد در گودریدز

معرفی کتاب زاغ مقلد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زاغ مقلد


 کتاب داشتن یا بودن
 کتاب استخدام و تعدیل
 کتاب کلمه ای از جغد سخنگو به هزار کلام می ارزد
 کتاب خال گل سرخ
 کتاب جوجو رو نیگا
 کتاب سرزمین متروک