کتاب رقص تغییر

اثر پیتر سنگه از انتشارات آریانا قلم - مترجم: حسین اکبری-ادبیات آمریکا

Now, drawing upon new theories about leadership and the long-term success of change initiatives, and based upon twenty-five years of experience building learning organizations, the authors of The Fifth Discipline Fieldbook show how to accelerate success and avoid the obstacles that can stall momentum. The Dance of Change, written for managers and executives at every level of an organization, reveals how business leaders can work together to anticipate the challenges that profound change will ultimately force the organization to face. Then, in a down-to-earth and compellingly clear format, readers will learn how to build the personal and organizational capabilities needed to meet those challenges.


خرید کتاب رقص تغییر
جستجوی کتاب رقص تغییر در گودریدز

معرفی کتاب رقص تغییر از نگاه کاربران
تغيير پايدار از تحميل خواست به ديگران ناشي نمي شود . ترس مي تواند محرك بسياري از تغيي رات باشد، اما اين تغييرات عمري كوتاه دارند و فقط تا وقتي ترس وجود دارد، دوام مي آورند . تغييراتي كه افراد نسبت به آنها احساس تعهد دروني نمي كنند، تخيل، خواست خطر كردن، شكيبايي، پشتكار و نهايتًا يادگيري را كه هر تغيير عمده اي بي ترديد به آنها نياز دارد، به د نبال ندارند . معلم يا والدين اقتدارگرا ممكن است كودكي را به تغيير رفتار وادار كنند، اما تغيير فقط وقتي ماندگار مي شود كه كودك خودش مشتاق تغيير باشد . همان طور كه اومبرتو ماتورانا، تمام سيستم هاي زنده در مقابل اطاعت از اقتدار مقاو مت » زيست شناسي شيليايي، مي گويد حتي در سيستم هاي سياسي تماميت گرا كه اطاعت تحميل مي شود، مردم .« مي كنند همچنان به دنبال حوزه هايي اند كه در آن بتوانند استقلال خود را حفظ كنند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رقص تغییر


 کتاب خداحافظ کلمبوس
 کتاب شاه بی بی سرباز
 کتاب نامه
 کتاب نظریه ای فلسفی درباره عوضی ها
 کتاب چه چیز به چه کس می رسد چرا
 کتاب دختر ذرت