کتاب درسنامه رهبری

اثر رندی گیج از انتشارات رخداد کویر - مترجم: مریم رضازاده-ادبیات آمریکا