کتاب درباره نوآوری

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره نوآوری
جستجوی کتاب درباره نوآوری در گودریدز

معرفی کتاب درباره نوآوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره نوآوری


 کتاب یگانه
 کتاب داشتن و نداشتن
 کتاب لطفا این کتاب را بکارید
 کتاب صلیب سربی
 کتاب پلیس قهرمان
 کتاب خانه