کتاب درباره نوآوری

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره نوآوری
جستجوی کتاب درباره نوآوری در گودریدز

معرفی کتاب درباره نوآوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره نوآوری


 کتاب اولین تماس تلفنی از بهشت
 کتاب پلی به سوی جاودانگی
 کتاب ترن هوایی ثروت ساز
 کتاب بیشعوری 3
 کتاب خودت را بشناس
 کتاب قطار شیر دیگر اینجا توقف نمی کند