کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب به سوی کامیابی(1)
 کتاب پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل
 کتاب آواز بی ساز
 کتاب در باب مشاهده
 کتاب مدیر یک دقیقه ای
 کتاب کشور آخرین ها