کتاب حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری

اثر مایکل والز از انتشارات نشر ثالث - مترجم: صالح نجفی-ادبیات آمریکا