کتاب حمله توالت های سخن گو

اثر دیو پیلکی از انتشارات پرتقال - مترجم: امیرحسین دانشورکیان-ادبیات آمریکا

George and Harold are usually responsible kids...whenever anything bad happens, George and Harold are usually responsible! And it looks like theyre up to their old tricks again! First, they ruined the schools science fair with a series of silly pranks. Then, they accidentally created an army of evil, vicious, talking toilets, intent on taking over the world. Who will stop the carnivorous commodes?!!!? This looks like a job for Captain Underpants!


خرید کتاب حمله توالت های سخن گو
جستجوی کتاب حمله توالت های سخن گو در گودریدز

معرفی کتاب حمله توالت های سخن گو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حمله توالت های سخن گو


 کتاب امپراتوری ایران
 کتاب تاریخ فلسفه ی راتلج - جلد یکم
 کتاب این آب آشامیدنی نیست!
 کتاب روایت یک مرگ در خانواده
 کتاب یک دقیقه با فرزندم-مادر
 کتاب دموکراسی و انقلاب