کتاب جهانی سازی و مسائل آن

اثر جوزف استیگلیتز از انتشارات نشر نی - مترجم: حسن گلریز-ادبیات آمریکا