کتاب جنگ بازاریابی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: محمود حمید خانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب جنگ بازاریابی
جستجوی کتاب جنگ بازاریابی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ بازاریابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ بازاریابی


 کتاب دایره
 کتاب دو قندعسل
 کتاب گلوله برفی
 کتاب اندیشه های ماندگار
 کتاب پرواز زندگی بخش
 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه