کتاب توطئه بیشعورها

اثر خاویر کرمنت از انتشارات تیسا - مترجم: مریم احمدی-ادبیات آمریکا

کتاب سوم از سه گانه ی بی شعوری: توطئه ی بی شعوری، یا آیا زمانی برای متوقف کردن بی شعوری هست؟

دکتر کرمنت حرکت رو به جلویش را در برابر امواج دسیسه چینی بی شعوری هم چنان ادامه می دهد. با شناسایی بی شعور ها و طرز رفتارشان در طول زندگی شخصی آنان پی خواهید برد که آماده ی بزرگ ترین افشاسازی قرا خواهید بود؛ به همین دلیل هم در قرن گذشته پیش بی شعوری به شکل حرکتی خزنده و توطئه ای بین المللی همواره در جریان بوده است.
ما آدمیان بر این باوریم که تمامی مشکلات اجتماعی ریشه در فقر، جهل و استثمار دارد، اما تا امروز اشتباه می کرده ایم. تمامی این مشکل به خاطر وجود افراد بی شعوری است که به جایگاه و مقامی دست یافته اند و اینک جامعه را در وضعیتی سردرگم و آشفته اداره می کنند.


خرید کتاب توطئه بیشعورها
جستجوی کتاب توطئه بیشعورها در گودریدز

معرفی کتاب توطئه بیشعورها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب توطئه بیشعورها


 کتاب علم در سده های میانه
 کتاب جسارت امید
 کتاب شهامت موفق شدن
 کتاب بیست و هشت اشتباه نویسندگان
 کتاب جامه کتاب ها
 کتاب احتمال عشق در نگاه اول