کتاب تمرکز سه گانه

اثر پیتر سنگه از انتشارات افرند - مترجم: دردانه داوری-ادبیات آمریکا