کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب تاریخ عشق
 کتاب اثبات
 کتاب اول من بعد ما
 کتاب روان درمانی گروهی
 کتاب چشم
 کتاب بعد زیبا شناختی