کتاب تاریخ تمدن ایران و مشرق زمین

اثر ویل دورانت از انتشارات نشر بهنود - مترجم: حسین کامیاب-ادبیات آمریکا