کتاب به خدای ناشناس

اثر جان اشتاین بک از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: علی منیری-ادبیات آمریکا

While fulfilling his dead fathers dream of creating a prosperous farm in California, Joseph Wayne comes to believe that a magnificent tree on the farm embodies his fathers spirit. His brothers and their families share in Josephs prosperity and the farm flourishes - until one brother, scared by Josephs pagan belief, kills the tree and brings disease and famine on the farm. Set in familiar Steinbeck country, To a God Unknown is a mystical tale, exploring one mans attempt to control the forces of nature and to understand the ways of God.


خرید کتاب به خدای ناشناس
جستجوی کتاب به خدای ناشناس در گودریدز

معرفی کتاب به خدای ناشناس از نگاه کاربران
دوم Steinbeck دسته و ژانر را به طور کلی با کتاب و درک می نویسد. من خواندن کتاب برای دوستداران، اما این نوع از کتاب ها متاسفانه در اطراف من در این زمان پیچیده :-(

مشاهده لینک اصلی
КнигР° N، D ° нРدرجه D \"жон СÑ، D ° ± йнРÐμк â € ZTO خدا نامشخص € œ (Към ÐμÐ'ин нÐμÐ · нР° Ð ± Ðμн ог) D ± ÐμÑÐμ вÑ، Ð¾Ñ € D ° N، D ° книгРدرجه سانتی Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ ÐμÑ، ÐμнРпо درجه سانتی Ð¿Ñ € € ÐμÐ¿Ð¾Ñ ÑŠÐºÐ درجه سانتی нРدرجه سانتی Ð¿Ñ € DN N، ÐμÐ ». D ~ вÑ، Ð¾Ñ € D ° N، D ° нРкнигР° ° ° СÑ، РйнР± Ðμк، ÐºÐ¾Ñ N، о въоР± ‰ Ñ Ñ ‡ Ðμ ÐμÑ، D ° .ÐŸÑŠÑ Ð²Ð ° N €، ми D ° N N € ÐμÑ ‰ D ° Ñ D ° вÑ، Ð¾Ñ € D ° ð ± Ñ ‡ ÐμÑÐμ Ñ € ÐμÐ · â € ZD-D ° миÑкиÑ، Ðμ از N ... Ð¾Ñ € D ° N، D یک €، ÐºÐ¾Ñ N، о мÐμ Ð¾Ñ N، D ° Ñ Ð²Ð¸ Ð'Ð¾Ñ N، D ° Ð¿Ð¾Ñ N، ни впÐμÑ ‡ D ° N، D »ÐμÐ½Ð¸Ñ D въоР± ‰ Ñ Ðμ нÐμ ми Ð'опРدرجه سانتی Ð'нР°. D D ± ко нÐμ ÐμÑÐμ Ð¿Ñ € € ÐμÐ¿Ð¾Ñ ÑŠÐºÐ ° N، D ° нРدرجه سانتی й-вÐμÑ € Ð¾Ñ N، но въоР± ‰ Ñ Ðμ Ð½Ñ Ð¼Ð ÑÐμ درجه سانتی Ð'Ð درجه سانتی Ð¿Ð¾Ñ ÐμгнРدرجه سانتی оÑ، ново към СÑ، РйнР° ± Ðμк، но ÐμгРN N ° нÐμ ъжРدرجه D »Ñ вРدرجه سانتی м.Ð ~ N N، Ð¾Ñ € DN N، D ° Ñ D ° мРدرجه سانتی п о ÐμÐ ± N N D нÐμ Ðμ ð ± D »ÐμÑ N، D Ñ € Ð¾Ñ Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð درجه D» Ñ Ð½Ð¾Ñ، â € \"د\" жоуР· ÐμÑ \"D £ нРدرجه سانتی Ðμйн п ÑƒÑ ÐºÐ درجه سانتی ð ± ‰ Ñ D ° Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð'ом D D D ° · минРدرجه سانتی вРدرجه D · D ° Ð'Ð درجه D »ÐμÑ ‡ нРدرجه D · нРнÐμпоРدرجه N، D ° D · D · ÐμÐ¼Ñ D ° Ð'Ð ° N D »Ð¾Ð¶Ð¸ нР° N ‡ D ° D» нРدرجه سانتی оÑ، о живоÑ، D ° D · D ° ÐºÐ¾Ð¹Ñ ، о мÐμÑ ‡ Ðμ N، D ° D »، живоÑ، в ÐμÐ'инÐμниÐμ Ñ D · قلع ÐμÐ¼Ñ N، D ° به عنوان مثال \"жоуР· ÐμÑ\" DD · Ð³Ñ € D ° жÐ'Ð درجه سانتی гоР»N N мо N، опРدرجه Ð½Ñ N، во в новиÑ، Ðμ D · Ðμми. Ð'Ñ € D ° N، D ° N، N му D N، ÐμÑ ... ниÑ، Ðμ Ñ ÐμмÐμÐ¹Ñ N، вР° N € Ðμ Ð¿Ñ DN ÑŠÐμÐ'Ð¸Ð½Ñ Ð²Ð ° N، към нÐμго Ñ D »Ñ ÐμÐ، Ð¼ÑŠÑ € N، N، D ° нР° Ð ± D ° Ñ ‰ D ° им. Ð Ð¾Ñ Ð¸ÐºÐ¾Ð¹، N، N N ... оР± D ° Ñ ‡ Ðμ Ð½Ñ Ð¼Ð ° N، D ° Ñ D · د N، N Ð € ° N N، D D »NZD ов към ± D · ÐμÐ¼Ñ N، D ° кРدرجه سانتی квР° N، о имРدرجه D \"ÐμÑ Ð¶Ð¾ÑƒÐ ·\" د N، овРго درجه سانتی Ð¿Ñ € € ÐμÐ²Ñ قلع ‰ D ° ÐμÑ Ð² N، ÐμÑ N، вÐμни Ñ ​​D »Ð¸Ð'ÐμÑ €. D ÐμÐ¼Ñ N، D ° Ðμ нÐμÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð'ог оР»DN † € ÐμÑ، Ð²Ð¾Ñ Ðμн оÑ، гол Ñ € мо Ð'ÑŠÑ Ð²Ð¾ Ñ € D ° N N ‰ о N، N Ð'о ÐºÑŠÑ ‰ D ° N، D ° му.Ð ¢ овРدرجه سانتی коÐμÑ، о мÐμ Ð¿Ñ € ивР»ÐμÑ ‡ Ñ € Ðμ в омРدرجه سانتی нР° Ð ± ÐμÑÐμ ÐμÐ'нРدرجه سانتی Ð¾Ñ Ð¾Ð ± N ° ÐμнÐ، DN ... D ° Ñ € N، N D ° N N ،،، Ñ Ð ÐºÐ¾Ñ N، о ÐμÑÐμ ± Ñ € Ð ° D · кРدرجه D · D ° нР° N، Ð¾Ñ DN DN Ñ € ، درجه B. D • Ð'нРاز N، N € ÐμÑ ÐºÐ درجه سانتی вРмÐμÐ »D ° Ð½Ñ ... ол DN. Ð'ÑŠÐ¿Ñ € Ðμки Ð¿Ð¾Ñ N، ноÑ، о нР° N ‡ D ° D »Ð¾ DN DN N، Ð¾Ñ € N، D ° Ð ± ÐμÑÐμ много пъл € Ð½Ð¾ÐºÑ ÑŠÐ²Ð½Ð درجه. D \"Ðμ ÐμÐ¹Ñ N، виÐμÑ، о N N € Ð ° D · вивРدرجه سانتی ÑÐμ N، ол ковРدرجه سانتی ÐμÑ N، ÐμÑ N، вÐμно D в قلع Ñ ‰ € оÑ، о Ð²Ñ ÐμмÐμ D мРدرجه سانتی ÑÐμ нÐμÐ¾Ñ ‡ D ° квРни درجه D · D ° мÐμн момÐμнÑ، D. ФинРدرجه D »قلع، Ðμ много ممکنه N» Ðμн از N € D ° D · Ñ € N، NSN вР° N ‰! D \"Ð¾Ñ € Ð Ñ D ° мо D · D ° Ñ € D ° Ð'и нÐμго N د Ñ € N، N увРÑÐμ ° N ‡ ÐμÑ، ÐμнÐμÑ، о нР° N، D ° книгР.ÐœÐ¸Ñ درجه D »N، N ‡ Ðμ Ñ ‰ Ðμ имРмÐμ нови ° N N € ÐμÑ ‰ ð Ñ D\" жон СÑ، РйнР° ± Ðμк. :)

مشاهده لینک اصلی
یکی از اوایل Novellas Steinbecks، آن بی عاطفه، ناپذیری و عالی است. برادرانی که به قتل رسیده بودند بر اساس یک شخصیت ادبی واقعی بودند ... جوزف کمپبل. دو نفر با همان جمعیت ادبی در 40 سالگی فرار کردند و کمپبل با همسر Steinbecks رابطه قلب داشت. Steinbeck امور را با فضیلت و واقعیت در واقعیت اداره می کرد اما خشم برخی از عادلانه را در یک خدای ناشناخته ریخت. چیزهای عالی

مشاهده لینک اصلی
من واقعا میخواهم به خدای دیگری بدهم که سه ستاره را نادیده بگیرد، زیرا بیشتر از نوع معمولی رمان است. من نمی خواهم آن را در مکان های خسته کننده، بلکه @ تلاش @. این نیاز به صبر و اعتقاد کور از خواننده است که در نهایت این طرح آهسته و به ظاهر بی معنی خواهد پرداخت. و این بسیار خوبه که از خواننده بپرسن من به جان استینبک اعتماد دارم، بنابراین تا انتها گیر افتاده ام. من خوشحالم که انجام دادم هیچ چیز تکان دهنده یا تاثیرگذار نیست که در فینال اتفاق می افتد، اما پس از تبدیل آخرین صفحه، من همچنان احساس پاداش می کنم. چنین قدرت رمانهای آرام است. این داستان یک مردی است که احساس وابستگی به زمین را به خود اختصاص داده است، در حالی که برادر عمیق مذهبی او را به عبادت بت پرستی متهم می کند. این مرد یک سنگ برای خانواده اش بود، اما بخش عاطفی آن نیست. بزرگترین ترس او پایان دادن به چشمه زندگی در اطراف او بود، در حالی که واقعا در جامعه شرکت نمی کرد. در نهایت او بخشی از زمین شد. چطور؟ شما باید پیدا کنید.من، من واقعا می خواهم به آن حداقل نیم ستاره دیگر بدهم.

مشاهده لینک اصلی
احساس میکنم این روزها بسیاری از بررسیها را شروع میکنم و توضیح میدهم چگونه و به چه دلیل یک کتاب خاص را انتخاب کردم و مطمئن نیستم که آن را برای هر کس مفید باشد، اما مطمئنا برای من مفید است. من می خواهم بتوانم به هر کجا که از کتاب آمده است، ردیابی کنم. بنابراین، به این ترتیب، این کتاب به عنوان بخشی از یک آزمایش انجام شد با انجام NoveList پایگاه داده، که من به دلایل بسیاری دوست دارم. برای اینکه دقیقا بفهمم کتاب هایم را از سال های گذشته دوست داشتم و به توصیه های @ read-alike @ شما نگاه می کردم. توجه: بقیه این بازبینی به علت تغییرات در سیاست ها و اجرای قانون Goodreads متوقف شده است. شما می توانید بخوانید چرا من به این تصمیم در اینجا آمده ام. در همین حال، شما می توانید تمام بررسی در Smorgasbook را بخوانید

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به خدای ناشناس


 کتاب مدیریت بدون زور و اجبار
 کتاب جادوگر تاریکی
 کتاب تام سایر
 کتاب تجلی خواسته ها
 کتاب چگونه در هر کاری شکست بخوریم و باز هم برنده باشیم
 کتاب بیست و هفت واگن پر از پنبه