کتاب بازیکن تیمی ایدئال

اثر پاتریک لنچونی از انتشارات آریانا قلم - مترجم: رضا رایان راد -ادبیات آمریکا
خرید کتاب بازیکن تیمی ایدئال
جستجوی کتاب بازیکن تیمی ایدئال در گودریدز

معرفی کتاب بازیکن تیمی ایدئال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازیکن تیمی ایدئال


 کتاب در برابر استبداد
 کتاب توتالیتاریسم
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم
 کتاب استیو جابز
 کتاب دوزخ
 کتاب کتاب بازها