کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان

اثر هشام مطر از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: شبنم سمیعیان-ادبیات آمریکا

تاب بازگشت، از سویی یک داستان مهیج است درباره ی نویسنده ای که می خواهد از سرنوشت پدرش که سال هاست اسیر چنگال حکومت ظالمانه و دیکتاتوری معمر قذاقی ست، سردربیاورد. از سوی دیگر، تلاش پسری است برای روبرو شدن با روح پدری که علی رغم غیبتش، در نیم بیشتر عمر او حضور داشته است


خرید کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان
جستجوی کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان در گودریدز

معرفی کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان


 کتاب آنها به اسبها شلیک می کنند
 کتاب جامعه شناسی والهیات
 کتاب آدم های سمی
 کتاب برتری خفیف
 کتاب بین دیوانه و رودخانه
 کتاب با کفش های دیگران راه برو