کتاب بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سیته - مترجم: حسین علی سلطانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست
جستجوی کتاب بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست


 کتاب در جستجوی آینه ی گمشده
 کتاب داستان های سقوط و پرواز
 کتاب کلبه هنری
 کتاب قدرت انضباط شخصی
 کتاب تحت تعقیب ها
 کتاب تام سایر در سرزمین بیگانه