کتاب بابابزرگ و مجسمه

اثر آرتور میلر از انتشارات نیلا - مترجم: فرشته شیرآقایی-ادبیات آمریکا