کتاب اندیشه یونانی، فرهنگ اسلامی

اثر دیمیتری گوتاس از انتشارات فرزان روز - مترجم: عبدالرضا سالار بهزادی-ادبیات آمریکا