کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی

اثر آنه فدیمن از انتشارات ترجمان - مترجم: محمد معماریان-ادبیات آمریکا

زندگی مشترک ما در همین زیرشیروانی شکل گرفته بود، پیش چشم دو رمان از هم جدا افتادۀ ملویل. هیچ مشکلی نبود که به هم قول بدهیم در ثروت و فقر یا بیماری و سلامت همچنان عاشق هم باشیم یا دیگران را رها کنیم، اما چه از وصلت کتابخانه هایمان و دور انداختن ۳ کتاب ادعیۀ مشترک خوب شد که نسخه های تکراری حرفی نمی زد. این قول مستلزم رعایت چنان آداب و تشریفاتی بود که لابد تعلیقی محنت بار بر عروسیمان تحمیل می کرد. ما هر دو نویسنده بودیم و چنان علاقه ای به کتاب هایمان داشتیم که مردم به نامه های عاشقانۀ قدیمیشان دارند.


خرید کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی
جستجوی کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی در گودریدز

معرفی کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی


 کتاب فلسفه عشق
 کتاب گیلیاد
 کتاب دفترچه سرخ
 کتاب شورش خرگوش ها
 کتاب انجیل سفید
 کتاب غرور