کتاب از من نخواهید لبخند بزنم

اثر باربارا پارک از انتشارات ماهی - مترجم: نازنین دیهیمی-ادبیات آمریکا

Charlie Hickles parents have just dropped a major bombshell. Theyre getting a divorce -- and for some reason they expect him to understand. Understand? Understand why his dads moving into a disgusting, smelly apartment? Understand why his mom isnt cooking anything for dinner these days except macaroni and cheese? Understand why theyre ruining his life? Oh no. Charlie doesnt think so. In fact, he can think of lots of ways to show them his real feelings about the situation. And being understanding about it isnt even on the list.


خرید کتاب از من نخواهید لبخند بزنم
جستجوی کتاب از من نخواهید لبخند بزنم در گودریدز

معرفی کتاب از من نخواهید لبخند بزنم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از من نخواهید لبخند بزنم


 کتاب تمرکز سه گانه
 کتاب سال اندیشه جادویی
 کتاب مجموعه ماجراهای نانسی درو (جلدهای 9تا12)
 کتاب دیدم پسرم با شیطان می رقصد
 کتاب خرد روزمره برای دستیابی به موفقیت
 کتاب هنر فروش کردن