کتاب از دولت عشق

اثر کاترین پاندر از انتشارات عالی تبار - مترجم: حمیده اوشلی-ادبیات آمریکا

Of all of the self-help books Catherine has written in the past several decades, The Prospering Power of Love is the one she most often recommends—first, to people who are begining their inspirational search; second, to people with relationship problems, which almost everyone experiences on occasion as a part of their growth into greater understanding; and third, to people who are looking for a book containing a simple yet inspirational approach they can share with others as a means of help. Once the concepts of The Prospering Power of Love are planted firmly within, further expansion will gradually appear in all aspects of life leading to greater progress in the future regardless of life’s circumstances—bitter or sweet, meager or comfortable. The ideas contained in these pages continue to apply, year after year.


خرید کتاب از دولت عشق
جستجوی کتاب از دولت عشق در گودریدز

معرفی کتاب از دولت عشق از نگاه کاربران
اگر بخواهی میتوانی برنده شوی! تنها غیر ممکن است غیر ممکن است! زندگی بیش از شما فکر می کنید!

مشاهده لینک اصلی
O¬O²O¡ O§UU \"کاربر † Ù ‡ Ù © OªO§OU ‡ O§UOeUOe OUO OªU O§UOeU Ú © Ù † † ‡ O²U ... کاربر O®UU † ‡ OU ای انجمن وبلاگ ...

مشاهده لینک اصلی
اولین کتاب پاندر من ... مطمئن هستم که من آخرین نیستم. نمونه های عالی، مشاوره خوب

مشاهده لینک اصلی
الهام بخش این نویسنده را دوست دارم من از بسیاری از تصدیقات او استفاده می کنم به طور مرتب. نوشتن یک نامه به آنهایی که فرشته معرفی می شود، یک ایده جذاب است.

مشاهده لینک اصلی
خوب خواندن این را دوباره. ذهن باید هر چند وقت یک بار این ایده ها را یادآوری کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از دولت عشق


 کتاب کلاس عشق
 کتاب اسرار معنوی موفقیت
 کتاب ماشین کلیمانجارو
 کتاب در باغ حیوانات
 کتاب خانم ها!چگونه پول درآورید
 کتاب غریبه ای در قصر