کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات شولا - مترجم: رضی هیرمندی-ادبیات آمریکا

This classic poetry collection, which is both outrageously funny and profound, has been the most beloved of Shel Silversteins poetry books for generations. Where the sidewalk ends, Shel Silversteins world begins. There youll meet a boy who turns into a TV set and a girl who eats a whale. The Unicorn and the Bloath live there, and so does Sarah Cynthia Sylvia Stout who will not take the garbage out. It is a place where you wash your shadow and plant diamond gardens, a place where shoes fly, sisters are auctioned off, and crocodiles go to the dentist.


خرید کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
جستجوی کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد در گودریدز

معرفی کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد از نگاه کاربران
لِسـتِر

جادوگری که روی درخت انجیر هندی زندگی می کنه
.به لستر گفت یه آرزو بکنه تا اون براش با جادو برآورده کنه

اون هم آرزو کرد که حقِ دو تا آرزوی دیگه هم داشته باشه دوباره؛
.یعنی حالا به جای یه آرزو، با زرنگی سه تا آرزو داره

بعد با هر کدوم از این سه آرزو
،مشخصا آرزو کرد برای سه تا دیگه آرزو

که شد نُه تا آرزوی تازه، به اضافه همون سه آرزو
بعد با هر کدوم از این دوازده تا آرزو

با زرنگی آرزوی سه تا آرزوی دیگه کرد
که رسید به چهل و شش تا - یا پنجاه و دو تا شاید؟

خلاصه ، به هر حال از هر آرزوش
،در جهت آرزو برای آرزوهای دیگه استفاده کرد، هی اومد روش

.تا رسید به پنج میلیارد و هفت میلیون و هجده هزار و سی و چهار آرزو

بعد اینهارو روی زمین پهن کرد
،شروع به کف زدن و دور اونها رقصیدن کرد

،و بنا کرد جست و خیز کردن و آواز خوندن
.بعد نشست به آرزوی آروزهای بیشتر کردن

.باز هم بیشتر ... باز هم بیشتر... تا اینکه چند برابر شدند

در حالیکه باقی مردم این میون می خندیدند، داد و هوار می کردند
،همدیگرو دوست می داشتند ، به دیدن هم می رفتند و عاطفه نثارِ هم می کردند

لستر وسط این ثروتش نشست و اونهارو
.عین کپه طلا گذاشت روی هم تا اینکه شد قدّ یه کوه

.باری ، هی نشست و شمردشون - تا اینکه پیر شد

یه پنجشنبه شبی هم ، دیدند که مُرده
.آرزوهاش هم کنارش تلنبار شده

همه رو شمردند و دیدند که
حتی یه دونه هم گم نشده

همه شون از نویی برق می زدند- بفرمایین، چند تا بردارین
،در این میون به یاد لستر هم باشین

،که در این دنیای سیب و بوسه و کفش
!!!اون آرزوهاش رو با آرزو کردن حروم کرد همه ش

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد


 کتاب بپرید...!
 کتاب قوانین نفوذ
 کتاب یخ شکنان
 کتاب آخر داستان
 کتاب جعبه پرنده
 کتاب موسیقی شانس