کتاب آدم های سمی

اثر لیلیان گلاس از انتشارات درسا - مترجم: نهضت صالحیان-ادبیات آمریکا

There are people who make your life miserable- a spouse, a parent, lover, friend, boss, or co-worker or even people with whom you do business. They can make you feel inadequate, worthless, causing emotional and physical distress. Dr. Glass has categorized 30 types of these “Toxic Terrors”. Not all of these Toxic Terrors are toxic to everyone, they may just be Toxic to you personally. Dr. Glass gives you simple strategies to find out who is specifically toxic to YOU. She also provides 10 proven techniques for successfully dealing with them.


خرید کتاب آدم های سمی
جستجوی کتاب آدم های سمی در گودریدز

معرفی کتاب آدم های سمی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آدم های سمی


 کتاب لودویگ ویتگنشتاین: پژوهش های فلسفی
 کتاب تا آنگاه که مرگ جدایمان کند
 کتاب تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی
 کتاب بی منطقی های هر روز ما
 کتاب هرگز نیفت
 کتاب کمیسر برونتی یاد می گیرد که هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت نکند