بهترین های ادبیات آمریکا

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات امریکا و نویسندگان آمریکایی
 کتاب مرگ در جنگل

کتاب مرگ در جنگل

اثر شروود اندرسن - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب هشدار برادران گریم

کتاب هشدار برادران گریم

اثر کریس کالفر از انتشارات پرتقال


 کتاب هر طور راحتی

کتاب هر طور راحتی

اثر سارا نایت از انتشارات مات


 کتاب حق حق داشتن

کتاب حق حق داشتن

اثر استفانی د گویر - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب دست نامرئی

کتاب دست نامرئی

اثر ایاد اختر از انتشارات قطره


 کتاب زیتون

کتاب زیتون

اثر دیو اگرز از انتشارات نگاه


 کتاب آنها به اسبها شلیک می کنند

کتاب آنها به اسبها شلیک می کنند

اثر هوراس مک کوی از انتشارات نیماژ


 کتاب کفن جیب ندارد

کتاب کفن جیب ندارد

اثر هوراس مک کوی از انتشارات نیماژ


 کتاب طراحی حرکت

کتاب طراحی حرکت

اثر ساندرا سرنی مینتون از انتشارات نودا


 کتاب سفر خوش به ترنتون و کامدن

کتاب سفر خوش به ترنتون و کامدن

اثر تورنتون وایلدر از انتشارات نیلا